Pravidla soutěže

Pravidla a podmínky soutěže BEAT CONTEST

Úplné podmínky soutěže:

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „BEAT CONTEST“ (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel soutěže

Společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 70800, Ostrava, IČO: 242 61 980, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10735 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Organizátor soutěže

Společnost WMC Praha, a.s. se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 265 09 954, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7532 (dále jen „organizátor“).

3. Místo konání a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.

Doba trvání soutěže je stanovena na období od 17. 05. 2021 do 23:59 hod 30. 05. 2021.

4. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále také jako „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a organizátora a případných dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

Podmínkou účasti v soutěži je vytvořit a zaslat skrz formulář originální track (soubor ve formátu .mp3 nebo .waw o velikosti max. 10 MB), který bude navazovat na a dokončovat soutěžní beat DJ Konexe za využití předpřipraveného beat kitu, to vše dostupné na internetových stránkách www.semtexbeat.cz a www.semtexbeat.sk (dále také jako „soutěžní track“). Soutěžní track nesmí porušovat či nabádat k porušování právních předpisů, nesmí zasahovat do práv třetích osob a nesmí mít vulgární nebo obsahovat jinak nepřijatelný obsah.

Jeden soutěžící se může účastnit soutěže pouze 1x, tj. nahrát pouze 1 soutěžní track.

Vyhlašovatel a organizátor si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže soutěžní tracky, které nesplní podmínky soutěžního tracku, tj. zejména takové, které budou vulgární /soutěžní tracky zaslané po uplynutí doby trvání soutěže / soutěžní tracky soutěžících, kteří zaslali více než 1 soutěžní track apod.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

Podmínkou pro obdržení výhry je, aby vybraní soutěžící sdělili prostřednictvím e-mailu adresovaného daniel.provaznik@wmcgrey.cz své jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu pro zaslání výhry, a to do 16. 06. 2021.

5. Průběh soutěže

Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím internetových stránek dostupných zde www.semtexbeat.cz a www.semtexbeat.sk.

Principem soutěže je vytvoření a zaslání originálního souboru (písně) ve formátu .mp3 nebo .waw, dokončující soutěžní beat DJ Konexe, za využití předpřipraveného beat kitu.

Po ukončení soutěže vybere DJ Konex ze všech soutěžních tracků 6 výherních tracků, a to na základě svého vlastního uvážení. Výherci se tedy stane šest soutěžících, kteří zaslali těchto 6 vybraných výherních tracků (dále také jako „výherci“); dále vybere DJ Konex z těchto výherců na základě svého vlastního uvážení i tzv. hlavního výherce. Všichni výherci budou následně kontaktováni organizátorem prostřednictvím e-mailu.

6. Výhra v soutěži

Všechny soutěžní tracky budou po ukončení soutěže posuzovány DJ Konexem a výherními tracky se stane 6 soutěžních tracků vybraných právě DJ Konexem. Výherci získají každý 1x výhru v podobě balení Semtex Energy drinků (tedy 24 ks plechovek Semtex Energy drinků), 1x mikinu a masku LONG od Lalavoom a hlavní výherce obdrží navíc také 1x plaketu a možnost setkat se s DJ Konexem a šanci navázat s ním spolupráci (dále také jako „výhra“). Výhru nelze převést na jinou osobu.

Organizátor si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nebo její část nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi.

Výherce vyhlásí DJ Konex dne 06. 06. 2021 na sociální síti Instagram.  Výherce bude o výhře a dalším postupu předání výhry informován organizátorem skrz e-mail do 10. 06. 2021.Podmínkou pro získání výhry je na základě obdržení informace o výhře zaslat organizátorovi na e-mailovou adresu  daniel.provaznik@wmcgrey.cz jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu pro zaslání výhry, a to do 16. 06. 2021. 

Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s organizátorem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.

Vyhlašovatel ani organizátor neodpovídají za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou organizátorem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v ní uvedeném. Vyhlašovatel ani organizátor neodpovídají ani za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl zprávu od organizátora nebo nekontaktoval organizátora, pokud tyto důvody nespočívají na straně organizátora. Vyhlašovatel ani organizátor dále neodpovídají za to, že nedojde k setkání hlavního výherce s DJ Konexem a/nebo k navázání spolupráce s DJ Konexem – realizace případného setkání a/nebo spolupráce podléhá výhradně domluvě výherce s DJ Konexem. 

Organizátor se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, kterou organizátor odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat organizátora, je organizátor oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

7. Osobní údaje

Organizátor tímto informuje soutěžícího, že za účelem zapojení se do soutěže budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně přezdívka na sociální síti Instagram a profilová fotografie, a to po dobu trvání soutěže. Po ukončení soutěže nebudou osobní údaje soutěžícího dále zpracovány.

Organizátor tímto informuje výherce, že za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, informování o průběhu soutěže a předání výhry budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa pro zaslání výhry, a to po dobu trvání soutěže a 3 roky po jejím ukončení.

Správcem osobních údajů soutěžících je vyhlašovatel, který bude zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatele – organizátora v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou provádět i další zpracovatelé, zejména poskytovatelé zpracovatelských programů, služeb a aplikací.

Osobní údaje soutěžících jsou uchovávány na zabezpečených serverech organizátora v IT systémech v České republice. Organizátor se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících. Aby organizátor zabránil neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému zveřejnění osobních údajů, zavedl vhodné fyzické, elektronické a procesní postupy pro ochranu a zabezpečení těchto osobních údajů.

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů soutěžících a výherců je oprávněný zájem organizátora a vyhlašovatele na pořádání soutěže a předání výhry.

Soutěžící a výherce má právo:

  • požadovat informace o zpracovávání osobních údajů,
  • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům,
  • na opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů,
  • obrátit se na organizátora, vyhlašovatele nebo dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz, v případě podezření z porušení svých práv.

S výše uvedenými požadavky se soutěžící a výherce může obrátit na vyhlašovatele osobně na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Ostrava, 70800. 

8. Autorská práva

Soutěžní track může naplňovat znaky autorského díla podle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Pro tento případ uděluje soutěžící k okamžiku zaslání soutěžního tracku vyhlašovateli a organizátorovi nevýhradní, převoditelnou, dále licencovatelnou, časově a územně neomezenou, licenci k užití takového díla všemi známými způsoby užití, v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, především k propagaci vyhlašovatele.

Licence je udělena jako bezúplatná. Vyhlašovatel a organizátor nejsou povinni uvádět při užití soutěžního tracku jméno autora a nejsou povinni licenci využít.

9. Závěrečná ustanovení

Vyhlašovatel ani organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele ani organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele; každý soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněn poskytnout k soutěžními tracku licenci v souladu s bodem 8. těchto pravidel.

Vyhlašovatel a organizátor si vyhrazují právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího, jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem prostřednictvím e-mailu adresovaného na daniel.provaznik@wmcgrey.cz.

V Praze dne 14. 05. 2021

Scroll to Top